Obchodné podmienky

Platné od 25.5.2018

1. Vymedzenie pojmov
» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu zenshop
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu zenshop
» objednávka - kúpna zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Obchodné meno: Zenshop s.r.o.
Sídlo: Hlavná 139, 900 50 Hrubá Borša , Slovensko
Tel. kontakt: 0905 858 870
Email: info@zenshop.sk
Adresa pre reklamáciu alebo sťažnosť je totožná so sídlom spoločnosti.

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode prostredníctvom tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v miere potrebnej na úspešné spracovanie objednávky.

3. Storno objednávky
a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do jej odoslania (týmto nie je porušené právo odstúpiť od zmluvy)
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.
c) Predávajúci má právo zrušiť objednávku pokiaľ kupujúci opakovane ruší objednávky alebo vracia tovar. Takýto kupujúci môže byť zaradený na tzv. Čiernu listinu.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.
b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
c) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
d) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
e) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.
f) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 4 písmeno b.
g) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim.
h) Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje registrovaným zákazníkom, aby odstúpili od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči (emailom).
i) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
j) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
k) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
l) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
m) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
n) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
o) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
p) V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo nad rámec zodpovednosti podľa bodu o) je predávajúci oprávnený znížiť vyplatenú sumu o rozdiel medzi predajnou cenou a zníženou hodnotou tovaru.
q) V prípade odstúpenia od zmluvy musí byť vrátený tovar kompletný (v prípade tovaru s darčekovou krabicou, tvorí táto súčasť produktu), vrátane príslušenstva, prípadného záručného listu, návodu.
Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený. (Vrátenie tovaru na dobierku nemôžeme z dôvodu kontroly vyššie uvedených podmienok, daňových a účtovných predpisov akceptovať, a takto vrátený tovar bude vrátený kupujúcemu a kupujúci bude vyzvaný na zaslanie vráteného tovaru v zmysle vyššie uvedených podmienok)

5. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín odoslania objednávky u tovaru dispozícii na sklade je do 2 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade tovaru na objednávku a dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru)  prípadne návod na používanie a záručný list.

c) V prípade dodanie tovaru kuriérom, odporúčame kupujúcemu bezodkladnú kontrolu zásielky. Tovar zasielaný kuriérom je poistený. V prípade poškodenia je potrebné aby kupujúci bezodkladne o tejto skutočnosti informoval predávajúceho a zaslal dôkaz - najlepšie fotku emailom. Poškodený tovar pri preprave následne po dohode vyzdvihne kuriérska firma na posúdenie poistnej udalosti.

6. Poplatky za prepravu a platobné možnosti
a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Informácie o aktuálnej výške poštovného a možnostiach dopravy sú k dispozícii v časti poštovné. Rovnako sa zobrazujú počas objednávacieho procesu v košíku a pokladni, a pred konečným potvrdením objednávky.
b) Pri objednávke do zahraničia (mimo Českej republiky) predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.
c) Pri doručení tovaru v rámci SR, je možné si vybrať z nasledovných možností platby: dobierka, bankový prevod, platba kartou/PayPal. Výber platby je možný pred finálnym potvrdením objednávky. Pri zaslaní tovaru do zahraničia je možná platba bankovým prevodom alebo kartou/PayPal.

7. Osobné prevzatie tovaru
Osobné prevzatie tovaru zatiaľ NIE je možné. V prípade potreby, môžeme po dohode doviesť tovar na adresu udanú kupujúcim osobne. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácie a servis
a) Predávajúci nesie zodpovednosť za vady tovaru alebo služby.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený spolu s predmetnou faktúrou (postačuje kópia).
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.
d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.
e) Garancia bezplatnej opravy sa týka náramkov označených "Dizajn: Zenshop" zakúpených na www.zenshop.sk. Tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady a zodpovednosť na sídlo spoločnosti. Podmienkou je doručenie aspoň 90% materiálu. V prípade tibetských periel sa samotná perla nevymieňa ani nenahrádza. Garancia opravy platí 1 rok od zakúpenia. Vzťahuje sa len na náhodné neúmyselné poškodenie.

9. Striebro
Tovar obsahujúci pravé striebro je predávaný v súlade s Puncovým zákonom. Je na eshope viditeľne označený v samostatnej kategórii, je u neho uvedená rýdzosť 925 a minimálne celková hmotnosť šperku. Predávajúci je zaregistrovaný ako internetový predaj a výroba šperkov z DK skladaním na Puncovom úrade. Každý jeden kus strieborného tovaru je overený Puncovým úradom a označený príslušnou zodpovednostnou resp. výrobnou značkou.

10. Polodrahokamy, minerály a prírodné materiály
Polodrahokamy, minerály a prírodné materiály (ako drevo, bambus, a pod.), na rozdiel od umelo vyhotovených, môžu mať škvrny, nerovnomerné textúry a farby, inklúzie alebo vnútorné zlomy. Nejde o vady.

11. Iné
Texty týkajúce sa účinkov tovarov vychádzajú z filozofie Feng Shui a ezoterických textov nemusia byť totožné s názormi Predávajúceho. Ide o tovar predávaný ako dekorácie resp. bižutéria a strieborné šperky.

12. Záverečné ustanovenia
Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov" v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Zenshop s.r.o., Hlavná 139, 900 50 Hrubá Borša, mob. 0905 858 870, email: info@zenshop.sk.
Na tento účel môžete aj použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Ak máte záujem a ste sa u nás zaregistrovali, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.zenshop.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu Zenshop s.r.o. Hlavná 139, 900 50 Hrubá Borša, info@zenshop.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* (uveďte číslo objednávky alebo VS faktúry) :

..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
                                                           ...............
                                                           ...............

– číslo účtu a kód banky, na ktorý si želáte zaslať platbu* ....................................................

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.